Regulamin Promocji Świątecznej

Regulamin Promocji Świątecznej

I Organizator i czas trwania
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja Świąteczna” (dalej: „Promocja”) jest Indigo Nails Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90 – 752) przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684415, posiadająca REGON 101805889, NIP 7272792881 (dalej:Indigo Nails) oraz partnerzy Indigo Nails, u których możliwy jest zakup Produktów objętych Promocją zgodnie z pkt II ust. 1 c) i d) Regulaminu (dalej „Organizator”), przy czym dla konkretnego Uczestnika Promocji Organizatorem Promocji jest zawsze podmiot, z którym Uczestnik zawiera umowę sprzedaży.
2. Promocja trwać będzie w okresie od 1 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku (dalej: czas obowiązywania Promocji).

II. Warunki Promocji
1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1 § 1 k.c., prowadząca we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), które w czasie obowiązywania Promocji złożą zamówienie:
a) w sklepie internetowym Indigo Nails;
b) w sklepie stacjonarnym Indigo Nails;
c) w oficjalnym punkcie sprzedaży, których lista znajduje się na stronie internetowej Indigo Nails pod adresem: https://www.indigo-nails.com/pl,punkty-sprzedazy.html;
d) w sklepach internetowych prowadzonych przez podmioty wymienione w lit. c powyżej;
e) u przedstawicieli handlowych podmiotów wymienionych w lit. c powyżej.
2. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.
3. Niedozwolone jest nabywanie produktów Organizatora w Promocji celem ich dalszej odsprzedaży w jakimkolwiek zakresie, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika.
4. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić odsprzedaży Produktów objętych Promocją w jakimkolwiek zakresie, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika. W przypadku naruszenia w.w. postanowienia Organizator ma prawo dochodzić od Uczestnika zwrotu wartości produktów, które Uczestnik otrzymał w ramach Promocji w gratisie, na co Uczestnik akceptując Regulamin i biorąc udział w Promocji wyraża zgodę.

III. Zasady Promocji
1. W czasie obowiązywania Promocji Uczestnik może kupić następujące zestawy w kategoriach:
a) 3 lakiery hybrydowe w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
b) 3 bazy hybrydowe w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
c) 3 topy hybrydowe w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i

d) 3 żele budujące w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
e) 3 żele w pędzelku Gel Brush, Arte Brillante, Cat Eye w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
f) 3 żele kolorowe Nail Art, Żele Paint, Sugar Effect, Mousse Gel w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
g) 3 pyłki Smoke Powder, Efekt Syrenki, Efekt Holo (w tym Holo Manix), Glammer, GlassMe, Metal Manix, Metal Manix Multi Chrome, Snow Effect, Pixel Effect, Efekt Chameleon w cenie 2 (2+1 gratis).
2. Promocja łączy się z produktami, o których mowa w pkt 1 lit. a-g, znajdującymi się w dziale OUTLET sklepu internetowego Indigo Nails.
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub zniżkami obowiązującymi w czasie trwania Promocji u któregokolwiek Organizatora.
4. Produkty w ramach promocji łączą się w ramach tej samej kategorii (określonej w lit. a – g) oraz tej samej ceny.
5. W czasie trwania Promocji każdy Uczestnik może złożyć zamówienia w ramach promocji na łączną  maksymalną kwotę 5.000 zł brutto.
6. Łączna cena sprzedaży będących przedmiotem Promocji zestawów, o których mowa w pkt 1 lit. a-g, zostanie uwidoczniona w dowodzie sprzedaży (paragonie/fakturze) jako rabat rozdzielony na każdy z produktów występujących na dowodzie sprzedaży.
7. Indigo Nails zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności Indigo Nails zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji poszczególnych artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

IV. Reklamacje i zwroty
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres lub drogą pocztową na adres siedziby Indigo Nails podany w pkt 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: „Promocja Świąteczna" przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.
2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.
3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Indigo Nails.
5. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu – zwrot produktów kupionych w Promocji jest możliwy, o tyle o ile stanowi on cały zestaw nowych i nieużywanych przedmiotów kupionych w Promocji (3 sztuki). Zwrot realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora w rozumieniu pkt I ust. 1.

V. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują
następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2) prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie każdego z Organizatorów oraz na jego stornie internetowej.
2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
3. Uczestnik biorąc udział w Promocji akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w regulaminem i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.