Regulamin

REGULAMIN

Sklepu

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Łukasz Mierzejewski, ul. Henryka Dobrzańskiego 11, 07-410 Ostrołęka, Polska).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy – imię i  nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w  miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na  ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w  przypadku miejscowości niepodzielonej na  ulice: nazwa miejscowości i  numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny:

Łukasz Mierzejewski.
ul. Henryka Dobrzańskiego 11
07-410 Ostrołęka
Polska

 1. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i  ich kosztów.
 2. Dane kontaktowe:

Łukasz Mierzejewski.
ul. Henryka Dobrzańskiego 11
07-410 Ostrołęka
Polska
e-mail: indigo.ostroleka@gmail.com
telefon: 604-542-312

 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z  określeniem przewoźnika i  kosztu wymieniona w  cenniku dostaw.
 2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z  Ustawą o  podatku od  towarów i  usług z  dnia 11 marca 2004 roku z  późniejszymi zmianami i  innymi stosownymi przepisami prawa.
 3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o  pojedynczym produkcie.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do  czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a  posiadająca zdolność do  czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 roku z  późniejszymi zmianami.
 6. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a  w szczególności norm etycznych i  zawodowych, o  których mowa w  art 2 pkt. 5 Ustawy o  przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z  dnia 23 sierpnia 2007 roku z  późniejszymi zmianami.
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do  czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Koszyk – lista produktów sporządzona z  oferowanych w  sklepie produktów na  podstawie wyborów Kupującego.
 9. Kupujący – zarówno Konsument, jak  i  Klient.
 10. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w  zamówieniu przez Kupującego.
 11. Moment wydania rzeczy – moment, w  którym Kupujący lub wskazana przez niego do  odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w  posiadanie.
 12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za  przedmiot umowy i  dostawę.
 13. Prawo konsumenckie – ustawa o  prawach konsumenta z  dnia 30 maja 2014 roku.
 14. Produkt – minimalna i  niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a  która podana jest w  sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy  określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 15. Przedmiot umowy – produkty i  dostawa będące przedmiotem umowy.
 16. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 17. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w  zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w  sklepie.
 18. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod  adresem www.indigoostroleka.pl, za  pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 20. Sprzedający:

Łukasz Mierzejewski.
ul. Henryka Dobrzańskiego 11
07-410 Ostrołęka
Polska
NIP: 7582163352, REGON: 364137381

KONTO BANKOWE – PLN: 97102038020000140201990365

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i  oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i  przechowywanie, a  także wysyłanie i  odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za  pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2. Termin realizacji – podana na  karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 3. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na  odległość w  rozumieniu Ustawy o  prawach konsumenta z  dnia 30 maja 2014 roku w  przypadku Konsumentów i  umowa sprzedaży w  rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 roku w  przypadku Kupujących.
 4. Wada – zarówno wada fizyczna, jak  i  wada prawna.
 5. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z  umową, a  w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na  cel w  umowie oznaczony albo wynikający z  okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o  których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do  celu, o  którym Konsument poinformował Sprzedającego przy  zawarciu umowy, a  Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do  takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w  stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i  uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za  którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od  Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o  której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do  obrotu w  zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na  rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na  decyzję Konsumenta o  zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 6. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a  także jeżeli ograniczenie w  korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z  decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za  pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i  ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a  zmierzające bezpośrednio do  zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a  Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w  języku polskim, zgodnie z  polskim prawem i  niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i  zobowiązuje się świadczyć usługi i  dostarczać rzeczy wolne od  wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w  polskiej walucie i  są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w  cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z  art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w  dniach kończy się z  upływem ostatniego dnia, a  jeżeli początkiem terminu oznaczonego w  dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy  obliczaniu terminu dnia, w  którym to  zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w  celu uzyskania dostępu do  tych informacji w  przyszłości następuje w  postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na  wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o  prawie odstąpienia od  umowy, niniejszego regulaminu w  wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od  umowy w  wersji pdf, linków do  samodzielnego pobrania regulaminu i  wzorca odstąpienia od  umowy;
  2. dołączenia do  zrealizowanego zamówienia, wysłanego do  wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu,
 7. Sprzedający informuje o  znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w  sklepie.
 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za  komunikację z  nim z  wykorzystaniem środków porozumiewania na  odległość, a  Kupujący poniesie jej koszty w  wysokości wynikającej z  umowy jaką zawarł z  osobą trzecią świadczącą na  jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na  odległość.
 9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z  systemu poprawność działania sklepu w  następujących przeglądarkach: IE wersja 9 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z  zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i  FLASH, na  ekranach o  rozdzielczości poziomej powyżej 640 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na  funkcjonowanie i  funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na  poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w  celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 10. Kupujący może skorzystać z  opcji zapamiętania jego danych przez sklep w  celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W  tym celu Kupujący powinien podać login i  hasło, niezbędne do  uzyskania dostępu do  swojego konta. Login i  hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w  tajemnicy i  chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w  każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w  sklepie.
 11. Sprzedający stosuje się do  kodeksu dobrych praktyk.
 12. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i  nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i  inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w  sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w  szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w  ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w  sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z  wszelkich treści zamieszczonych w  ramach sklepu jedynie w  zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze sklepu w  sposób zgodny z  przepisami obowiązującego na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a  także z  ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na  dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z  których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do  koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w  sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Zawarcie umowy z  Konsumentem następuje z  chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za  pobraniem następuje niezwłocznie, a  zamówienia płatnego przelewem lub za  pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po  zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na  koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w  terminie 5 dni od  złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w  stanie spełnić świadczenia z  nie swojej winy i  poinformował o  tym Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z  Klientem następuje z  chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o  czym informuje on Klienta w  terminie do  48 godzin od  złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za  pobraniem następuje niezwłocznie po  zawarciu umowy, a  zamówienia płatnego przelewem lub za  pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po  zawarciu umowy i  zaksięgowaniu wpłaty Klienta na  koncie Sprzedającego.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od  dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o  wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na  wysłanie zamówienia za  pobraniem (płatnego przy  odbiorze).
 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w  terminie określonym na  karcie produktu, a  dla zamówień złożonych z  wielu produktów w  najdłuższym terminie z  określonych na  kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z  chwilą realizacji zamówienia.
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z  wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do  wskazanego przez Kupującego w  zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z  dołączonymi załącznikami, o  których mowa w  §2 pkt 6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na  podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do  odstąpienia od  umowy zawartej na  odległość, bez podania przyczyny i  bez ponoszenia kosztów, z  wyjątkiem kosztów określonych w  art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od  umowy zawartej na  odległość wynosi 14 dni od  momentu wydania rzeczy, a  do  zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o  odstąpieniu od  umowy Konsument może złożyć na  formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do  Prawa konsumenckiego, na  formularzu dostępnym pod  adresem sprawdzonysklep.pl/formularz-zwrotu lub w  innej formie zgodnej z  Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na  e-mail (podany przy  zawieraniu umowy i  inny jeżeli został podany w  złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o  odstąpieniu od  umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od  umowy, umowa jest uważana za  niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od  dnia, w  którym odstąpił od  umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od  której odstąpił na  własny koszt i  ryzyko.
 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na  nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na  spełnienie świadczenia przed upływem terminu do  odstąpienia od  umowy lub nie został poinformowany o  utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od  umowy w  chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z  art. 15 ust. 1 i  art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za  zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a  będące wynikiem korzystania z  niej w  sposób wykraczający poza konieczny do  stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w  terminie 14 dni od  dnia otrzymania oświadczenia o  odstąpieniu od  umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowiwszystkie dokonane przez niego płatności, w  tym koszty dostarczenia rzeczy, a  jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z  art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy  użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na  inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z  żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od  Konsumenta do  chwili otrzymania rzeczy z  powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w  zależności od  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi zgodnie z  art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do  odstąpienia od  umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od  wahań na  rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i  które mogą wystąpić przed upływem terminu do  odstąpienia od  umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do  użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w  zapieczętowanym opakowaniu, której po  otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po  dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po  dostarczeniu, ze względu na  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z  innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w  zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po  dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na  nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za  wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do  odstąpienia od  umowy i  po  poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o  utracie prawa odstąpienia od  umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z  wyjątkiem umowy o  prenumeratę.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający na  podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z  tytułu wad fizycznych i  prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na  zasadach określonych w  art. 556 Kodeksu cywilnego i  kolejnych za  wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z  Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od  momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w  chwili przejścia niebezpieczeństwa na  Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 • złożyć oświadczenie o  żądaniu obniżenia ceny;
 • złożyć oświadczenie o  odstąpieniu od  umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i  bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na  wolną od  wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na  wolną od  wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do  wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na  wolną od  wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do  zgodności z  umową w  sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w  porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy  czym przy  ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od  wad, rodzaj i  znaczenie stwierdzonej wady, a  także bierze się pod  uwagę niedogodności, na  jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od  umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na  wolną od  wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na  wolną od  wad lub usunąć wadę w  rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do  zgodności z  umową rzeczy wadliwej w  sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w  porównaniu z  drugim możliwym sposobem doprowadzenia do  zgodności z  umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od  Sprzedającego demontażu i  ponownego zamontowania po  dokonaniu wymiany na  wolną od  wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z  tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od  Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i  ponownego zamontowania, do  wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W  razie niewykonania obowiązku przez SprzedającegoKonsument jest upoważniony do  dokonania tych czynności na  koszt i  niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z  tytułu rękojmi, jest obowiązany na  koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na  adres reklamacyjny, a  jeżeli ze względu na  rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w  miejscu, w  którym rzecz się znajduje. W  razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do  odesłania rzeczy na  koszt i  niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za  wyjątkiem sytuacji opisanej w  §5 pkt 10.
 9. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od  Konsumenta rzecz wadliwą w  razie wymiany rzeczy na  wolną od  wad lub odstąpienia od  umowy.
 10. Sprzedający w  terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
 • oświadczenia o  żądaniu obniżenia ceny;
 • oświadczenia o  odstąpieniu od  umowy;
 • żądania wymiany rzeczy na  wolną od  wad;
 • żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za  uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z  tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od  momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a  jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od  momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 2. Roszczenie Konsumenta o  usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na  wolną od  wad przedawnia się z  upływem roku, licząc od  dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od  momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a  jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od  momentu wydania rzeczyKonsumentowi.
 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do  użycia kończy się po  upływie dwóch lat od  momentu wydania rzeczy KonsumentowiSprzedający odpowiada z  tytułu rękojmi za  wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. W terminach określonych w  §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o  odstąpieniu od  umowy albo obniżeniu ceny z  powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a  jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na  wolną od  wad lub usunięcia wady, bieg terminu do  złożenia oświadczenia o  odstąpieniu od  umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z  chwilą bezskutecznego upływu terminu do  wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z  uprawnień z  tytułu rękojmi termin do  wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z  tego tytułu, ulega zawieszeniu do  czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do  postępowania mediacyjnego, przy  czym termin do  wykonania innych uprawnień z  tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od  dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 6. Do wykonywania uprawnień z  tytułu rękojmi za  wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z  tym że bieg terminu rozpoczyna się od  dnia, w  którym Konsumentdowiedział się o  istnieniu wady, a  jeżeli Konsument dowiedział się o  istnieniu wady dopiero na  skutek powództwa osoby trzeciej – od  dnia, w  którym orzeczenie wydane w  sporze z  osobą trzecią stało się prawomocne.
 7. Jeżeli z  powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o  odstąpieniu od  umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o  istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za  które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a  w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i  ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w  takim zakresie, w  jakim nie odniósł z  nich korzyści, a  nie otrzymał ich zwrotu od  osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to  przepisom o  obowiązku naprawienia szkody na  zasadach ogólnych.
 8. Upływ żadnego terminu do  stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z  tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 9. Sprzedający o  ile jest zobowiązany do  świadczenia lub świadczenia finansowego na  rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w  prawie.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do  ochrony danych osobowych zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Kupujący podając przy  składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na  ich przetwarzanie przez Sprzedającegow  celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w  każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i  przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w  celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z  postanowień niniejszego regulaminu nie ma na  celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w  ten sposób interpretowane, gdyż w  przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z  obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i  stosowanie tego prawa w  miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i  ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy  rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na  30 dni przed wejściem w  życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w  celu dostosowania regulaminu do  obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w  zakładce Regulamin. W  trakcie realizacji zamówienia oraz w  całym okresie opieki posprzedażowej Kupującegoobowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy  składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za  mniej korzystny od  aktualnego i  poinformuje Sprzedającego o  wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na  drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy  Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z  równoważnych i  zgodnych z  prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), znajdującej się pod  adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W  ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i  rzeczowo.